Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2024

 

Zasady ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 


Rekrutacja 2024

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii.

Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do przysyłania zestawu wymaganych dokumentów.

 

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu zawierające:

 1. Własnoręcznie podpisane, zwięzłe podanie o przyjęcie na kurs (forma i treść na zasadach ogólnych).
 2. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną ankietę osobową (zip/docx) wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
 3. Potwierdzenie wpłaty należności za udział w postępowaniu rekrutacyjnym - 120 PLN płatne przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”
  (PKO BP I Oddział w Krakowie; 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997).
 4. Kopię dyplomu lekarza/magistra.
 5. Zwięzły życiorys zawodowy.
 6. Ew. zaświadczenia o innych szkoleniach/formach doskonalenia umiejętności (np. zaświadczenia: o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego).
 7. Ew. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

 

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniane będą wyłącznie elementy szkolenia potwierdzone na piśmie.

 

Kompletne zgłoszenia należy nadać pocztą tradycyjną.

 

Ponadto na poniżej zamieszczony adres email prosimy przesłać zeskanowane: podanie o przyjęcie na kurs, ankietę osobową, potwierdzenie dokonania opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ewentualnie informację (oświadczenie własne) o jednoczesnym uczestniczeniu w rekrutacji na studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii prowadzone przez MCKP UJ CM (ostatnie dotyczy wyłącznie osób, które planują wziąć udział w rekrutacji zarówno na kurs, jak i na studia).

 

Po wpłynięciu dokumentów na skrzynkę pocztową wysłany zostanie w odpowiedzi link do ankiety elektronicznej, której wypełnienie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgłoszenia.

 


Zgłoszenie oraz rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do edycji szkolenia całościowego rozpoczynającej się w roku akademickim 2024/25 będą przeprowadzane w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2024 roku w Krakowie, w kontakcie bezpośrednim.

Termin rozmowy będzie przesłany pocztą elektroniczną (początek wysyłania informacji - czerwiec/lipiec 2024 roku).

 

Zgłoszenie kompletne obejmuje:

a) przesłanie wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną oraz elektroniczną (adresy poniżej),

b) wypełnienie rozszerzonej, elektronicznej ankiety kandydata (link zostanie udostępniony po przesłaniu dokumentów na powyższy adres email).

 

Do oceny kandydatów pod uwagę brane są następujące kryteria (należy uwzględnić przy kompletowaniu dokumentacji):

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej)*,
 • przygotowanie teoretyczne (np. studia podyplomowe, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach specjalistycznych, stopnie/tytuły naukowe itp.)*,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej)*,
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania (np. terapia własna)*,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP*

* - wymagane udokumentowanie na piśmie.

 

Do rozmowy należy przystąpić mając w gotowości do okazania oryginały przesłanych wcześniej dokumentów.

 


 

Adresy do przesyłania zgłoszeń:

Katedra Psychoterapii UJ CM
ul. Lenartowicza 14 (piętro II)
31-138 Kraków
z dopiskiem: Kurs psychoterapii Kraków 2024 - zgłoszenie

 

zgloszenie_krakow_2024(at)kurs-psychoterapii.pl

 


Rekrutacja 2024

 

Opłata za część teoretyczną i ćwiczeniową na pierwszym roku szkolenia wynosi 6800 PLN brutto za rok akademicki.


Cena szkolenia jest ustalana na bieżąco (odrębnie dla każdego roku szkolenia), z uwzględnieniem wysokości kosztów organizacji kursu i może ulec zmianie.

 

Informacje szczegółowe na temat szkolenia 

Zasady ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego