Informacje podstawowe i program kształcenia

Katedra Psychoterapii UJ CM prowadzi całościowe szkolenie w psychoterapii, które jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i umożliwia ubieganie się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego opisane są na stronie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
 

Szkolenie z psychoterapii prowadzone jest wspólnie z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie studiów podyplomowych oraz z Fundacją „Psychomed” w formie kursu (w Krakowie i w Lublinie).

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz zgrupowanie treningowo-dydaktyczne. Dodatkowe wymagania w czasie szkolenia to: superwizja, terapia własna i staże kliniczne. Część teoretyczna i praktyczna realizowane są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń. Szkolenie prowadzone jest z dużym naciskiem na uzyskanie praktycznych kompetencji zawodowych. Ćwiczenia obejmują blisko połowę zajęć na studiach.
 

Kursy i studia podyplomowe mają analogiczny program. Szkolenie obejmuje łącznie 615 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie 41 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych; po 15 godzin dydaktycznych) w okresie 4 lat:

 • 345 godzin wykładów i seminariów prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów,
 • 270 godzin ćwiczeń w małych grupach (ok. 12 osób)
 • w ciągu jednego roku akademickiego odbywa się dziesięć modułów zajęć.

 

Zagadnienia omawiane na wykładach i seminariach obejmują:

 • wprowadzenie do psychoterapii (indywidualnej, grupowej, par, rodzin),
 • diagnozę dla potrzeb psychoterapii,
 • podstawy medycyny dla psychologów (w tym elementy współczesnej diagnostyki psychiatrycznej oraz farmakoterapii),
 • podstawy psychologii dla lekarzy (w tym teorie osobowości),
 • neuronaukę (w tym neuroobrazowanie) i postępy psychopatologii,
 • podejście psychoanalityczne i psychodynamiczne,
 • podejście poznawcze i behawioralne,
 • podejście systemowe,
 • podejście integracyjne,
 • podejście medyczne,
 • kliniczne i naukowe metody oceny skuteczności psychoterapii,
 • podstawy hipnozy,
 • podstawy zastosowania w psychoterapii technik relaksacyjnych oraz wyobrażeniowych.

 

  Omawiane są ponadto zasady prowadzenia psychoterapii:

 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń osobowości,
 • schizofrenii,
 • zaburzeń afektywnych,
 • zaburzeń seksualnych,
 • uzależnień,
 • pacjentów chorych somatycznie,
 • dzieci i młodzieży,
 • par.

 

Ćwiczenia odbywają się w małych grupach (ok. 12 osób + prowadzący) i pozwalają na nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia zarówno psychoterapii indywidualnej, jak i psychoterapii grupowej.

  

W czasie seminariów, ćwiczeń oraz zgrupowania dydaktyczno treningowego uczestnicy zapoznają się z wybranymi technikami stosowanymi w psychoterapii, m.in. z:

 • techniką wolnych skojarzeń,
 • sugestii,
 • sterowanych wyobrażeń,
 • rysunku,
 • elementami techniki hipnozy,
 • elementami psychodramy i pantomimy,
 • technikami relaksacyjnymi,
 • genogramem.

 

Dodatkowo słuchacze zyskują dostęp do odpłatnych form uzupełniających kształcenie:

 • superwizji grupowej i indywidualnej (wybór formy superwizji i superwizora dokonywany jest indywidualnie),
 • psychoterapeutów certyfikowanych przez PTP - w celu odbycia terapii szkoleniowej (indywidualnej lub grupowej - wybór formy terapii i terapeuty dokonywany jest indywidualnie przez słuchacza),
 • zgrupowania dydaktyczno treningowego (obejmuje 60 godzin terapii szkoleniowej; element kształcenia wymagany do zaliczenia drugiego roku),
 • kursów uzupełniających (np. kursu techniki hipnozy klasycznej),
 • stażów specjalistycznych w Zakładzie Psychoterapii SU w Krakowie.

 

Superwizje
prowadzone są przez certyfikowanych superwizorów PTP. Uczestnicy szkolenia bezpośrednio umawiają terminy sesji superwizji indywidualnych lub grupowych z wybranym superwizorem wg indywidualnych harmonogramów.

 

Terapia własna szkoleniowa (doświadczenie własne)
prowadzona jest przez certyfikowanych psychoterapeutów PTP. Uczestnicy szkolenia bezpośrednio umawiają terminy sesji indywidualnych lub grupowych z wybranym terapeutą wg indywidualnych harmonogramów.

 

Staże kliniczne
Katedra Psychoterapii umożliwia zaliczenie staży z psychoterapii w formie kursu „Psychoterapia praktyczna” organizowanego wspólnie z MCKP UJ. W czasie miesięcznego stażu możliwe jest uzyskanie 120 lub 90 godzin doświadczenia specjalistycznego.

 

Zgrupowanie treningowo-dydaktyczne
jest formą doświadczenia własnego z elementami dydaktycznymi. Obejmuje 60 godzin szkolenia. Jest obowiązkowym elementem szkolenia wymaganym do zaliczenia 2 roku szkolenia/do przyjęcia na 3 rok studiów. Zgrupowanie pozwala rozpocząć proces doświadczenia własnego oraz przygotowuje do uczestnictwa w ćwiczeniach prowadzonych na 3 i 4 roku szkolenia. Zgrupowanie organizowane jest w formie tygodniowego wyjazdu. Każdy uczestnik zobowiązany jest zaliczyć udział w zgrupowaniu w czasie pierwszych dwóch lat szkolenia.

 

Każdy element szkolenia opłacany jest odrębnie. Część teoretyczno-praktyczna w formie czesnego.

 

Po zakończeniu drugiego roku szkolenia uczestnik zyskuje możliwość prowadzenia pod superwizją psychoterapii, za którą jednostka zatrudniająca może otrzymać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia (przy spełnieniu pozostałych wymogów formalnych określanych przez NFZ oraz pod warunkiem kontynuacji szkolenia).
  
Katedra Psychoterapii oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ prowadzą całościowe szkolenie w psychoterapii już od kilkunastu lat. Łącznie kształcenie ukończyło już ponad 1200 słuchaczy!
Poza Krakowem edycje kursu organizowano również w Warszawie i Lublinie. Program szkolenia jest regularnie aktualizowany.

  

W związku z pytaniami absolwentów, uczestników i kandydatów do szkolenia w psychoterapii, informujemy, że wszystkie osoby, które ukończyły albo ukończą pełne czteroletnie szkolenie prowadzone przez Katedrę Psychoterapii UJ CM, a także zaliczą pozostałe wymagania, np. liczbę superwizji, doświadczenie w pracy z młodzieżą itd., mogą wystąpić z wnioskiem do Ministra Zdrowia o zaliczenie kształcenia za równoważne ze szkoleniem specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży.