Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2023

Upłynął termin przysyłania zgłoszeń do udziału w rekrutacji na kurs rozpoczynający się w roku akademickim 2023/24

 

O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane są informowane drogą poczty elektronicznej.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w kolejnych edycjach.

 

Zasady ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


 

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2023 roku
w Krakowie, w kontakcie bezpośrednim.

Termin rozmowy będzie przesłany pocztą elektroniczną (początek wysyłania informacji - czerwiec/lipiec 2023 roku).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na kurs całościowy:
09.09.2023 (decyduje data nadania listu)

 

Zgłoszenie kompletne obejmuje:

a) przesłanie wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres: rekrutacja na rok akademicki 2023/24 została zakończona
b) wypełnienie rozszerzonej ankiety kandydata (link zostanie udostępniony po przesłaniu dokumentów na powyższy adres).

 

 


Rekrutacja 2023

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii.

Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do przysyłania zestawu wymaganych dokumentów.

 

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu zawierające:

 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs.
 2. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną ankietę osobową (doc/zip/docx) wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
 3. Potwierdzenie wpłaty należności za udział w postępowaniu rekrutacyjnym - 100 PLN płatne przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”
  (PKO BP I Oddział w Krakowie; 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997).
 4. Kopię dyplomu lekarza/magistra.
 5. Zwięzły życiorys zawodowy.
 6. Ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty (np. zaświadczenia: o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego).
 7. Ew. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

 

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniane będą wyłącznie elementy szkolenia potwierdzone na piśmie.

 

Kompletne zgłoszenia należy nadać pocztą tradycyjną.

 

Ponadto na poniżej zamieszczony adres email prosimy przesłać zeskanowane: podanie o przyjęcie na kurs, ankietę osobową, potwierdzenie dokonania opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ewentualnie informację (oświadczenie własne) o jednoczesnym uczestniczeniu w rekrutacji na studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii prowadzone przez MCKP UJ CM (ostatnie dotyczy wyłącznie osób, które planują wziąć udział w rekrutacji zarówno na kurs, jak i na studia).

 

Po wpłynięciu dokumentów na skrzynkę pocztową wysłany zostanie w odpowiedzi link do ankiety elektronicznej, której wypełnienie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgłoszenia.

 

Adres do przesyłania zgłoszeń

Katedra Psychoterapii UJ CM
ul. Lenartowicza 14 (piętro II)
31-138 Kraków
z dopiskiem: Kurs psychoterapii Kraków 2023 - zgłoszenie

rekrutacja na rok akademicki 2023/24 została zakończona

 

 


Rozmowy kwalifikacyjne

 

Do oceny kandydatów pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej)*,
 • przygotowanie teoretyczne (np. studia podyplomowe, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach specjalistycznych, stopnie/tytuły naukowe itp.)*,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej)*,
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania (np. terapia własna)*,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP*

* - wymagane udokumentowanie na piśmie.

 

Do rozmowy należy przystąpić mając w gotowości do okazania oryginały przesłanych wcześniej dokumentów.

 


Rekrutacja 2023

 

Opłata za część teoretyczną i ćwiczeniową na pierwszym roku szkolenia wynosi 5700 PLN brutto za rok akademicki.


Cena szkolenia jest ustalana na bieżąco z uwzględnieniem wysokości kosztów organizacji kursu i może ulec zmianie.

 

Informacje szczegółowe na temat szkolenia