Szczegółowe problemy psychoterapii

Cel szkolenia:

 • Celem kształcenia jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do stosowania psychoterapii indywidualnej i grupowej w leczeniu zaburzeń zdrowia, pogłębienie umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty  w toku psychoterapii.
   

Opis szkolenia:

 • W części “Szczegółowe problemy psychoterapii” program szkolenia koncentruje się na umiejętnościach prowadzenia psychoterapii grupowej i uwzględniania roli procesów grupowych oraz na specyfice psychoterapii w różnych zaburzeniach: nerwicowych, osobowości, nastoju, zaburzeń z grupy schizofrenii, dysfunkcji seksualnych, uzależnień, zaburzeń behawioralnych (anoreksja, bulimia) i leczenia osób w różnych grupach wieku; metodach oceny skuteczności prowadzonych procesów terapeutycznych i zasadach stosowania terapii kompleksowej: psychoterapii indywidualnej i grupowej, połączonych z farmakoterapią w sytuacjach, w których terapia skojarzona okazuje się najbardziej skuteczna. Program obejmuje także wykłady z zakresu zastosowania technik: psychodramy, pantomimy, psychorysunku, muzykoterapii, a także hipnozy, sugestii, treningu autogennego i technik relaksacyjnych.
   
 • Studia trwają cztery semestry, w czasie których kandydat winien uzyskać podstawy wiedzy teoretycznej i umiejętności, umożliwiających samodzielne prowadzenie psychoterapii.
   
 • W tym okresie lub w ciągu co najwyżej dwóch następnych lat, kandydat powinien spełnić dodatkowe warunki przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego (przeprowadzić odpowiednią liczbę terapii pod kontrolą superwizora, uzyskać wiedzę o sobie i własnym funkcjonowaniu, odbyć staże w ośrodkach psychoterapeutycznych itp.). Uzyskanie umiejętności samodzielnego prowadzenia psychoterapii potwierdzane jest Certyfikatem, w wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją, złożoną z co najmniej dwóch superwizorów psychoterapii – samodzielnych pracowników naukowych.
   

Czas trwania szkolenia:

 • 4 semestry – 300 godzin
   

Tryb:

 • Zajęcia (20 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.
   

Forma zaliczeń:

 • Zaliczenie po I roku studiów, potwierdzające umiejętność funkcjonowania w roli zawodowej psychoterapeuty i podstawowe umiejętności prowadzenia sesji grupy terapeutycznej, udowodnione w czasie ćwiczeń. Zaliczenie to ma formę informacji udzielonej przez prowadzącego zajęcia, zawierającej ocenę uzyskanych umiejętności i wskazanie ewentualnych braków. Informacja ta przekazywana jest na arkuszu obserwacji prowadzonej w trakcie całego czasu trwania modułu przez prowadzącego zajęcia.
   
 • Zaliczenie po II roku studiów z egzaminu końcowego z zakresu całości wykładanej wiedzy: znajomości podstawowych podejść teoretycznych w psychoterapii i specyfiki psychoterapii wybranych zaburzeń zdrowia (test jednokrotnego wyboru); wykazanie umiejętności prowadzenia dialogu terapeutycznego i sesji psychoterapii grupowej. Część praktyczna polega na kilkuminutowej symulacji prowadzenia spotkania terapeutycznego z grupą uczestników, grających rolę pacjentów.
   
 • Ocena końcowa z całego toku studiów (ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych Szczegółowe problemy psychoterapii) wystawiana jest na podstawie wyniku z egzaminu końcowego.
   

Uzyskane kwalifikacje:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Szczegółowe problemy psychoterapii.”
   

Dodatkowe informacje umieszczone są na stronie MCKP UJ: http://www.mckp.uj.edu.pl/?page_id=150