Podstawy psychoterapii

Cel szkolenia:

 • Celem kształcenia jest przygotowanie do uzyskania specjalistycznej wiedzy niezbędnej do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia (w tym uzupełnienie wiedzy medycznej przez psychologów a psychologicznej przez lekarzy), uzyskanie umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w dialogu, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej.
   

Opis szkolenia:

 • Program kształcenia (10 sesji weekendowych rocznie) obejmuje w części “Podstawy psychoterapii” wprowadzenie do psychoterapii, diagnozę i kwalifikacje do potrzeb psychoterapii, zasady dialogu terapeutycznego, etyczne problemy psychoterapii, a także prezentację podstawowych podejść teoretycznych (psychoanalityczne, psychodynamiczne, neopsychoanalityczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczne, systemowe i integracyjne) oraz możliwości i ograniczenia ich zastosowania w psychoterapii. 
   
 • Zakres szkolenia praktycznego obejmuje umiejętności nawiązywania relacji, prowadzenia sesji psychoterapeutycznych w psychoterapii indywidualnej i posługiwania się niektórymi technikami oddziaływania (wolnych skojarzeń, sugestii, sterowanych wyobrażeń, rysunku, hipnozy, elementów psychodramy i pantomimy, technik relaksacyjnych, genogramu itp.). Lekarze mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii człowieka, w szczególności teorii osobowości i testowych metod badania, a psycholodzy uzupełnienia wiedzy z zakresu fizjologii, patologii i farmakoterapii.
   
 • W toku dwuletniego kształcenia w zakresie podstaw psychoterapii uczestnicy powinni ponadto wziąść udział w zgrupowaniu treningowo-dydaktycznym, umożliwiającym poznanie dynamiki małej grupy i własnego funkcjonowania w interakcjach społecznych. Zgrupowanie to organizowane jest w trybie odrębnym od toku zajęć.

 

Szkolenie zapewnia możliwość indywidualnego wyboru rodzaju dydaktycznej (treningowej) terapii własnej oraz indywidualnego lub grupowego superwizowania prowadzonych procesów terapeutycznych.
 

Czas trwania szkolenia:

 • 4 semestry - 300 godzin
   

Tryb:

 • Zajęcia (20 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych; 15 godzin dydaktycznych/weekend).
   

Forma zaliczeń:

 • Zaliczenia modułów i egzamin końcowy.
   

Uzyskane kwalifikacje:

 • Świadectwo ukończenia kursu/studiów podyplomowych Podstawy Psychoterapii. Świadectwo to umożliwia dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii na kursie/studiach podyplomowych „Szczegółowe problemy psychoterapii.”

 

Opis szkolenia całościowego

 

Dodatkowe informacje umieszczone są na stronie MCKP UJ: https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-psychoterapii/